Kafir Diye Kime Denir? Kafirlik İle İlgili Soru Cevaplar

0

Kafirlikle ilgili ayet ve hadislerin tefsirleri, İslam hukuku içerisinde kafirliğin yeri ve modern dünyada kafirlik anlayışının nasıl şekillendiği gibi konular da ele alınmaktadır. Dinimizde kafirlik, genellikle İslam’a inanmayan veya İslam’ın temel inançlarına karşı çıkan kişilere atıfta bulunmak için kullanılan bir terimdir. Bu içerikte, kafirliğin tanımı, çeşitli türleri ve İslam dünyasında bu kavramın nasıl ele alındığı üzerine detaylı bilgiler verilmektedir.

Kafir Nedir?

Kafir, İslam dini bağlamında genellikle İslam’ın temel inançlarına inanmayan veya bu inançları reddeden kişilerdir. İslam’ın temel inançlarına veya Allah’ın varlığına açıkça inanmayan, Allah’a ortak koşan, yani Allah dışında başka varlıklara ibadet etme veya onları tanrısal güçlere sahip olarak gören, dışarıdan Müslüman gibi görünüp, içten İslam’ın temel inançlarına inanmayan ve İslam’ın temel inançlarını bilmeyen veya yanlış anlayan kişiler kafirdir.

Kafirlerin özellikleri nelerdir?

Aşağıda, kafirlerin genel olarak atfedilen bazı özelliklerini bir tablo şeklinde özetlemeye çalıştım.

İnançsızlıkAllah’a ve İslam’ın temel inançlarına inanmamak veya bu inançları açıkça reddetmek.
ŞirkAllah’a ortak koşma; yani Allah dışında başka varlıklara ibadet etme veya onları tanrısal güçlere sahip olarak görmek.
İkiyüzlülükDışarıdan Müslüman gibi görünüp, içten İslam’ın temel inançlarına inanmamak.
Cehaletİslam’ın temel inançlarını bilmemek veya yanlış anlamak.
Düşmanlıkİslam ve Müslümanlara karşı düşmanlık beslemek veya saldırgan davranışlarda bulunmak.
Ahlaki Sapmaİslami ahlak ve değerler sisteminden sapma, bu değerleri reddetme veya ihlal etme.
Kafirlerin genel özellikleri
MÜNAFIK NE DEMEK?

Kuran ve Hadislerde Kafirlik

Kur’an’da kafirlerin özelliklerine dair birçok ayet bulunmaktadır. Bakara Suresi’nin 264., 276. ve 286. ayetlerinde kafirlerin Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları, sadakalarını geçersiz kıldıkları ve Allah’ın kafirler topluluğuna hidayet vermediği ifade edilir. Al-i İmran Suresi‘nde ise, müminlerin kafirleri veli edinmemesi, Allah’ın kafirleri sevmediği ve kafirlerin yardımcılarının olmadığı belirtilir​.

Kafirlerin vasıflarıyla ilgili olarak, En’am Suresi 25. ayette, kafirlerin tartışmacı oldukları, ilgisizlik gösterdikleri ve Allah’ın ayetlerini yalanladıkları vurgulanır. Ayrıca, A’râf Suresi 146. ayette, yeryüzünde büyüklenen ve ayetlerden çevrilenlerin kafir olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır. Kur’an ve Hadislerde bildirilen ve üzerinde ihtilaf bulunmayan İslami emir ve yasaklardan birini inkar etmenin küfür olduğu belirtilmektedir. Örneğin, içki, kumar, zina gibi yasakları helal saymanın küfür sayıldığı ifade edilir. Ancak büyük günahlar işlemenin kişiyi dinden çıkarıp çıkarmayacağı İslam’ın ilk asırlarında tartışmalı bir konu olmuştur.

kafirlerle ilgili ayetler
kafirlerle ilgili kuran ayetleri

Kafirlik İle İlgili Ayetler

  • Bakara Suresi, 264. Ayet – ” Ey iman edenler! Sadakalarınızı, başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın, Allah’a ve âhiret gününe inanmayıp, mallarını insanlara gösteriş için harcayan kimsenin durumu gibi olmayın. Onun durumu, üzerinde biraz toprak bulunan, üzerine sağanak yağmur yağınca çırılçıplak kalan kayaya benzer. Böyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kâfirler topluluğuna hidâyet vermez. ”
  • Bakara Suresi, 276. Ayet – “Allah faizi mahveder, sadakaları artırır. Allah, hiçbir günahkâr, kâfir kimseyi sevmez.”
  • Bakara Suresi, 286. Ayet – “Allah, hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı (iyilik) kendi lehine, işlediği (kötülük) de aleyhinedir. Rabbimiz, bizi unutursak veya yanılırsak sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
  • Al-i İmran Suresi, 13. Ayet – “İki topluluk karşılaştığında sizin için bir ibret vardır: Bir topluluk Allah yolunda savaşıyordu, diğer topluluk ise kâfirlerden olup, gözle görülen hâlde kendilerini iki katı sayıyorlardı. Allah, dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için bir ders vardır.”
  • Al-i İmran Suresi, 91. Ayet – “Şüphesiz ki küfredip kâfir olarak ölenler, bunların hiçbirisi, yeryüzü dolusu altın olsa bile, onu fidye olarak verse bile, kesinlikle kabul edilmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır ve onların yardımcıları yoktur.”

Kafirim Diyen Dinden Çıkar mı?

İslam’da iman ve küfür yani inkar hakkındaki hükümler, Kur’an ve Sünnet’in açık beyanlarına dayanmaktadır. Bir kişinin ‘Ben kafirim‘ demesi, eğer bu sözler ciddiyetle ve İslam’ın temel inançlarına inanmadığını gösteren bir niyetle söylenmişse, bu, dinden çıkma yani irtidat olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu tür ifadelerin kullanılması her zaman mutlaka küfür anlamına gelmez; bazen kişinin bilgisizliği, yanlış anlama veya diğer faktörler olmuş olabilir.

İslam’da, bir müminin imanını kaybetmesi ciddi bir durumdur ve bu tür hükümler verilirken son derece dikkatli olunması gerekmektedir. Bu konuda kesin bir hüküm vermeden önce, kişinin inanç durumu, niyeti ve sözlerinin bağlamı dikkate alınır. Bu nedenle, bir kişi ‘Ben kafirim’ dediğinde, bu ifadenin arkasındaki niyet ve bağlamı anlamak için ilmi ve dini rehberliğe ihtiyaç vardır. İslam’da, bir kişinin imanını yitirdiğine hükmetmek ciddi bir meseledir ve bu konuda dikkatli olmak gerekir.

Bir Kafir Gusül Abdesti Alabilir mi?

İslam’da gusül abdesti, fiziksel ve manevi temizliği temsil eden önemli bir ibadettir. Gusül abdesti, müslümanların büyük bir abdest durumundan çıkmak, cinsel ilişki sonrası veya adet ve lohusalık dönemlerinin bitiminde yapılması gereken tam bir temizlik işlemidir.

İslam’ın temel inançlarına göre, gusül abdesti, müminler için farz olan bir ibadettir. Dolayısıyla, İslam dışı bir inanca sahip olan bir kişi yani bir kafir, bu ibadetin gerekliliklerini yerine getirmese de, temizlik amacıyla bu tür bir banyo yapabilir. Ancak, İslam’a göre gusül abdestinin manevi ve ibadet boyutu sadece biz müslümanlar için geçerlidir. Yani, bir kafirin gusül abdesti alması, İslam’ın hükümleri açısından bir anlam ifade etmez.

Arkadan İlişkiye Giren Kafir Olur Mu?

Özellikle arkadan ilişki konusunda, İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve Hadislerde bu tür bir eylemin açıkça yasaklandığı belirtilmiştir. İslam alimleri, bu tür ilişkileri kesin bir şekilde haram yani kesinlikle yasak olarak nitelendirmişlerdir.

Ancak, bir kişinin belli bir günah işlemesi onun doğrudan kafir olacağı anlamına gelmez. İslam’da günah işlemek ve kafir olmak arasında önemli bir ayrım vardır. Günah, Allah’ın yasakladığı bir eylemi yapmak anlamına gelirken, kafirlik, İslam’ın temel inançlarını inkar etmek anlamına gelir. Dolayısıyla, bir müslümanın haram bir eylemi işlemesi, onun imanını kaybettiği veya kafir olduğu anlamına gelmez.

Bu tür konularda, bir müslümanın tövbe etmesi ve Allah’tan af dilemesi önemlidir. İslam, tövbe ve affetme üzerine kurulu bir dindir ve müslümanların hata yapmaları durumunda tövbe etmeleri ve cenabı Allah’ın affı ile müjdelenir.

Bir Gayrimüslime ve Kafire Şifa Dilemek Caiz mi?

Dinimizde İslam dışındaki bir inanca sahip olan kişiye şifa dilemek, genel olarak, insanlık ve merhamet çerçevesinde değerlendirilen bir konudur. İslam, insanlara şefkat ve merhamet göstermeyi, yardım etmeyi ve iyilik yapmayı teşvik eden bir dindir. Bu, sadece müminlere değil, tüm insanlığa yönelik bir yaklaşımdır.

Kur’an’da, insanların iyiliği ve adaleti teşvik etmeleri, kötülükten ve haksızlıktan kaçınmaları emredilir. Bu ilke, din, ırk veya inanç farkı gözetmeksizin tüm insanlara karşı uygulanır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatında da, müşrikler dahil olmak üzere çeşitli inanç gruplarına karşı merhametli ve şefkatli davranışlar sergilediğine dair örnekler bulunur.

Bir kafire şifa dilemek, İslam’ın temel değerleri olan merhamet ve insan sevgisiyle uyumlu bir davranıştır. İslam, hastalık ve sıkıntı anlarında tüm insanlara karşı duyarlılık ve iyilik yapılmasını teşvik eder. Bu, aynı zamanda, İslam’ın evrensel mesajının bir parçasıdır.

Kafirler Cennete Girecek mi?

Dinimiz şunu müjdeler : cennete girecek olanlar, Allah’ın varlığına ve birliğine, Peygamber Muhammed’in son peygamber olduğuna inanan ve hayatlarını İslam’ın emir ve yasaklarına göre düzenleyen müminlerdir.

Kur’an’da, cennetin müminlere vaat edildiği ve kafirlerin cennete giremeyecekleri açıkça belirtilmiştir. Kur’an’da geçen birçok ayet, cennete girmenin temel şartlarının iman ve salih amel olduğunu vurgular. Örneğin, Bakara Suresi’nin 62. ayetinde, Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve Sabiiler arasında, Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih amel işleyen herkesin cennete gireceği belirtilir. Ancak bu, her bir grubun kendi peygamberlerine ve kitaplarına inandığı anlamına gelir ve İslam’ın son din olarak kabulüyle birlikte, son peygamber Hz. Muhammed’e ve Kur’an’a iman etmenin gerekliliği vurgulanır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz