Kuran-ı Kerim’de Geçen Depremle İlgili Ayetler

2

Türkiye 6 Şubat tarihinde yaşadığı ard arda gerçekleşen depremlerle çok sarsıldı. Maddi ve manevi zorluklara sebep olan depremlerin Allah’tan gelen imtihan olduğu unutulmaması gerekir. Bugün yaşanacak imtihanları yüce Allah 1500 yıl önce Peygamber Efendimiz SAV Hz. Muhammed yolu ile tüm insanlığa yolladığı kitabı Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde yer verdi. Kuran-ı Kerim’de çok güçlü imtihanlara tabi tutulacağı ayetler aracılığı ile sabit tutulmuştur.

Deprem, insanlığın karşılaştığı en yıkıcı afetlerden bir tanesidir. Kıyamet alametlerinden sayılan depremler ev, iş yerleri ve can kaybına sebep olur. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim ile Mülk, Hac, En’âm, İsrâ, A’râf ve daha pek çok surede alimlerin tefsir ettiği deprem ile ilgili ayetleri indirmiş ve insanlara uyarılarda bulunmuştur. Peki Kur’an-ı Kerim’de yazılan depremle ilgili ayetler nelerdir?

 • Mülk Suresi: Kuran-ı Kerim’de geçen 16. ayettir. Mülk suresinde yüce Allah’ın insanoğlunu yerin dibine batırabileceğini, bir gün birdenbire yeryüzünün altüst olacağı anlatılır. 
 • Sebe’ Suresi: Kuran-ı Kerim’de geçen 9.ayettir. Sebe suresinde; Yüce Allah’ın isteği zaman insanoğulunu yerin dibine çekebileceği ayrıca gökten üzerlerine parça düşürebileceği buyrulur. Kuşkusuz ki bu surede Allah’a yönelen her bir kul için alınacak ayrı bir ders olduğu söylenir.
 • Hac Suresi: Kuran-ı Kerim’de geçen 1.2. ayettir. Hac suresinde; yüce Allah’a karşı gelmekten sakınmayı, kıyamet sarsıntısının gerçekten büyük bir olacağını onun görüleceği gün, her emziren kadının emzirdiği çocuğu unutacağı, her hamile kadın karnındaki çocuğu düşüreceği, insanların sarhoş olmamalarına rağmen halde sarhoş gibi görüleceği bunun yüce Allah’ın azabı olduğu buyrulur.
 • İsrâ Suresi: Kuran-ı Kerim’de geçen 68. Ayettir. İsra suresinde; yüce Allah’ın insanoğlunu karada yerin dibine geçirebileceği, başına taş yağdırabileceği ve sonrasında insanoğlunun kendine bir koruyucu bulamayacağı buyrulur.
 • Nahl Suresi: Kuran-ı Kerim’de geçen 45. Ve 46. ayettir. Nahl suresinde; kötülükleri planlayanların, yüce Allah’ın onları yerin dibine geçirebileceği ya da hiç bilemeyecekleri yerden kendilerine bir kötülüğün gelmeyeceği ya da günlük işe dalmışken Allah’ın kendilerini yakalayabileceği ve insanoğlunun bunu engelleme güçlerinin olmadığı buyrulur.
 • Al-i İmran Suresi: Kuran-ı Kerim’de geçen 26. Ayettir. Al-i İmran suresinde; tuzak kuranların yüce Allah tarafından evlerini temellerinden söküleceği, üstlerindeki tavanın tepelerine ineceği, bu şekilde hiç farkında olmadıkları bir ab kendilerine ceza verileceği buyrulur.
 • A’râf Suresi: Kuran-ı Kerim’de geçen 91. Ayettir. Araf suresinde; şiddetli bir deprem insanoğlunu yakalayıverdiği de evlerinde yerlere serilip kaldıkları anlatılır. 
 • En’âm Suresi: Kuran-ı Kerim’de geçen 65. ayettir. En-am suresinde; yüce Allah’ın insanoğlunun üstünüzden veya ayaklarının altından azap göndermeye veya muhalif gruplara ayırıp güçlerinin acısını tattırmaya kādir olduğu buyrulur.

Depremle İlgili Resimli Ayet ve Hadisler

Bazı Kur’an tefsirlerinde depremden yüce Allah’ın kudretinin bir alameti olarak bahsedilir. İslami inanışa göre depremler, genellikle işlenen günahların sonucu olarak gazabın bir işaretidir. Bu sebeple geçmişte müminler depremin meydana gelmemesi adına tövbe eder ve iyi insanlar olmaya çalışırlardı.

Sözlükte “hareket ettirmek, şiddet içinde sarsmak, vurmak” anlamında olan deprem, “yerde bulunan fay kırıkları üzerindeki enerjinin birden boşalması sonucunda oluşan gelen yer değiştirme hareketlerinin sebep olduğu, karmaşık, dalga hareketleri” olarak tanımlanır. Kuran-ı Kerim’de ise deprem yerine daha çok zelzele kelimesi kullanılır. Kur’an’da bulunan bir âyette zelzele ile ilgili beş âyette aynı kökten oluşan kelimeler yer alır. Zelzele âyetlerin ikisinde kıyamet kopması sırasında oluşacak yerdeki sarsıntı, (el-Hac suresi ve ez-Zilzâl suresi ), üçünde önceki ümmetlerle (el-Bakara) Hz. Peygamber’imizin ve sehâbelerinin (el-Ahzâb suresi) dinleri adına çekmiş oldukları tüm zorlukları ifade eder.   

Ortaçağ İslâm alimlerinin zelzele ile ilgili yapmış oldukları açıklamalar günümüzdekilerle bazı noktalarda örtüşür. Bu durum ise Ortaçağ İslâm alimlerinin ilim seviyesini göstermesi açısından dikkat çeker. İslâm ülkelerinde ise depremin sebebi ile ilgili dair izahlar, Aristo’nun bazı eserleride öne sürdüğü görüşlerin geliştirilmiş şeklidir.

Zilzal Suresinin Deprem ile İlişkisi

Zilzal suresi deprem ile ilgili en bilinen ayetlerdendir. Zilzal suresinin ilk 5 ayetinde yüce Allah’ın  depremlerin insanlığın başına yollayacağı ve bu da Rabbi’mizin imtihanı olacağı bildiriliyor. O gün yer, ve bütün haberlerini rabbinin ona vahiy ettiği şekilde anlatır. Daha pek çok ayette de depremin haberi verilir.

Kıyametten önce yaşanacak depremleri haber veren ayetler

Kur’an-ı Kerim’deki kıyametten önce yaşanacak depremle ilgili ayetler pek çok ayet bulunur. Kur’an-ı Kerim’deki kıyametten önce yaşanacak depremle ilgili ayetler şu şekildedir:

 • Tur Suresi 10. ayette dağların yürüdüğü,
 • Nebe Suresi 20. ayette dağların serap olduğu,
 • Kehf Suresi 47. ayette dağların yürütüleceği gün, yerin dümdüz olmuş şekilde görüleceği,
 • Müzzemmil Suresi 14. ayette yeryüzü ve dağların titreyeceği, dağların kum yığınına dönüşeceği
 • Vâkıa Suresi 4. ayette erin dehşetli bir sarsılışla sarsılacağı buyrulur.

Kuran’da 7. surenin depremle ilişkisi

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Kuran-ı Kerim’deki depremle ilgili ayetler arasında olan 7. sure araştırılmaya başlandı. Kuran-ı Kerim’de bulunan 7.4 ayeti merak konusu oldu. Türkiye’yi olumsuz etkileyen 7.4 ve 7.8’lik deprem sonrası Kuran’da 7. sure 4. ayet araştırılmaya başlandı.
Kuran-ı Kerim’de bulunan 7. sure Araf Suresi olarak bilinir. Araf Suresi’nin 4. ayetinde ise, “Biz nice kentleri yok etmişizdir; geceleyin veya gündüz uykularında iken baskınımıza uğramışlardır. Nice memleketleri helâk ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken, yahut gündüz istirahat hâlinde iken gelmişti.” şeklinde buyurulmuştur.

Depremin Hikmetleri Nelerdir?

Deprem, fırtına, tsunami gibi doğal afetlerde, belli bir periyoda uygun olmayan “âdetullâh” tecellîleri olarak bilinir. Cenâb-ı Hakk’ın bunları yaratmasında zâhirî sebeplerin dışında, üç adette bâtınî sebep bulunur. Bunlar hikmet penceresinden değerlendirilebilir. 

 1. İLÂHÎ BİR ÎKAZDIR: Cenâb-ı Hak, âfet ve felâ­ketlerle insanlığın ne kadar derin bir hiçlik içerinde bulunduğunu ve cihandaki asıl görevlerinin kulluk olduğunu yeniden hatırlatır. Ayrıca dünyadaki ölümün gerçek olduğunu ve esas hayatın âhiretten ibaret olduğunu bildirir. Yüce allah kıyâmeti hatırlatarak kullarına îkazda bulunur. Yüce Allah toplumu, fay hattını kırmadan, bir sebep olmaksızın yok edebilir. 
 2. İLÂHÎ BİR CEZÂDIR: Cenâb-ı Hak, Dünya’da koyduğu farklı kânunlarla kullarını imtihan etmektedir. (er-Rûm, 41) Âyette söyle buyrulur: “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıktı (düzen bozuldu), ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.” 
 3. SÂLİ: Afetlerde mâsum çocuklar ve günahsız kimseler de vefât edip hükmen şehîd olmaktadır. Bu iptilâları yüce Allah’ın kullarının günahlarına keffâret kılıp, bâzılarının da mânevî derecelerini yükseltmesine vesîle eder. (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, II, 292) Konu ile ilgili hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: “Bir kulun Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişemez. O mevkiye erişinceye kadar Allah, onu hoşuna gitmeyen (iptilâ ve musîbetler)le imtihan eder.”

Kullanıcılarımızın Deprem İle İlgili Sorduğu Sorular ve Cevapları

Kuranda depremle ilgili ne yazıyor?

deprem hakkında kuranda ne yazıyor

Kuran-ı Kerim’de depremle ilgili ayetler şu şekildedir;

Zilzal Suresinde “Yer sarsıldığı zaman, Yer, üzerindeki yüklerini dışarı attığı zaman, İnsan, ‘Ona ne oldu?’ der. İşte o vakit yer, haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona emrettiği için (bu hareketi yapar). O gün insanlar, yaptıklarını görmek için dağınık bir şekilde (yerden) çıkarlar. Kimse yaptığını inkâr edemez. Kimin yaptığı bir hardal tanesi kadar hayır ise onu, kimin yaptığı bir hardal tanesi kadar şer ise onu görür.”
Nahl Suresi 26. Ayette: “Onlardan önceki topluluklara gelip geçmiş olanları hatırla. Allah onları şiddetli bir depremle yakalayıp yıkıverdi. Onlar suçlu bir topluluk idiler.”

Deprem Allah’ın gazabı mı yoksa imtihan mı?

deprem allahın bir cezası mı

Her depremin doğrudan bir ceza olduğunu söylemek doğru değildir. Yeryüzünde meydana gelen doğal olaylar, kâinatın işleyişi ve Allah’ın yaratılış kanunlarına bağlıdır. Kur’an’da bazı kavimlere, azgınlıkları, sapkınlıkları ve Allah’ın emirlerine karşı gelmeleri nedeniyle belirli cezaların geldiği anlatılır. Bu, her depremin veya doğal afetin bir ceza veya gazap olarak algılandığı anlamına gelmemelidir. Bir doğal olayın neden meydana geldiğini kesin olarak bilemeyiz, sadece Allah bilir. Merhamet sahibi, bağışlayıcı olan Allah’tır, depremlerin sebebini Allah’ın gazabı olarak görmek yanlıştır.

Deprem kader mi değil mi?

deprem kader midir

Depremler, doğanın olağan işleyişi içinde meydana gelen doğal olaylardır. Yeryüzündeki tektonik hareketlerin bir sonucu olarak gerçekleşirler. Ancak, İslam inancına göre, bu olaylar da dahil olmak üzere evrendeki her olay, Allah’ın bilgisi dahilindedir. Fakat depremi kader olarak görmek doğru değildir.

” Dağları deprem olmasın diye yarattık ” hangi âyet?

dağların depremle ilişkili olduğu ayet

Bu ayet, Enbiya 21/31′de bulunmaktadır: ” Yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik. Maksatlarına ermeleri için orada geniş yollar, geçitler yaptık. ”

Zinadan deprem olur mu?

sapkınlık sebebiyle deprem olur mu

Bazı alimler, günahların artmasının veya toplumsal ahlaki değerlerin bozulmasının doğal felaketlere yol açabileceğini savunmuşlardır. İslam dininde, doğal felaketlerin direkt olarak belli bir günaha ceza olarak geldiği yönünde bir kanı yoktur. Depremin zinadan sebep olduğu ne bilimsel ne de dini açıdan açıklanabilir. Bu yüzden zinadan deprem olmaz.

Peygamber Efendimiz deprem anında ne yapardı?

hz muhammed deprem olunca ne yaptı

Peygamber Efendimiz (s.a.v) döneminde meydana gelen olaylara veya korkutucu doğal olaylara karşı nasıl hareket ettiğine dair hadisler bulunmaktadır. Özellikle şiddetli rüzgarların esmesi, güneş tutulması gibi olaylarda Peygamber Efendimiz’in hareketleri bilinmektedir. Ancak depremle ilgili hadislerde detaylı bir anlatım bulunmamaktadır. Ancak, Peygamber Efendimiz korkutucu veya sıradışı olaylar karşısında Allah’a yönelir, dua eder ve O’ndan yardım dilerdi. Bu yüzden biz de peygamberimiz Hz. Muhammed efendimizi örnek alıp onun gibi böyle felaketlerde Allah’a sığınabiliriz.

Peygamber Efendimiz deprem için ne dedi?

hz muhammed deprem hakkında ne dedi

Abdullah ibn Ömer (r.a)’den rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah bir topluluğa azap gönderdiği zaman, bu azap, onların içinde bulunan masumlarla birlikte gelir. Ancak ahirette herkes kendi yaptıklarına göre mükâfatlandırılırlar.” Depremler, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) kıyamet alametlerinden biri olarak tanımladığı doğal olaylardan biridir. Ancak, bu hadislerde belirtilen olayların kıyametin hemen ardından geleceği anlamına gelmediğini belirtmek gerekir. Bunlar kıyametin yaklaştığını gösteren alametler arasında sayılmıştır.

Peygamber Efendimiz zamanında deprem oldu mu?

hz muhammed zamanında deprem oldu mu

Peygamberimizin hayatı boyunca Mekke veya Medine’de meydana gelen büyük bir deprem hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Fakat, Kur’an-ı Kerim’de bazı kavimlerin yaşadığı depremler ve diğer doğal felaketlerden bahsedilir. Bu felaketler, genellikle o kavimlerin ahlaki çöküşlerine ve peygamberlerin uyarılarına karşı gelen tutumlarına bir cevap olarak sunulmuştur. Ancak bu olaylar, Peygamber Efendimiz’in döneminden çok önce gerçekleşmiştir.

Deprem anında Zilzal suresi okunur mu?

zilzal suresi deprem

Zilzal suresinin deprem anında okunmasıyla ilgili özel bir öğreti veya tavsiye yoktur. Ancak, deprem veya başka bir doğal afet anında Allah’a sığınmak, O’na dua etmek, tövbe istiğfar etmek ve O’ndan yardım dilemek müstehabtır. Peygamber Efendimiz (SAV) deprem gibi afetlere karşı, “Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali.” duasının okunmasını tavsiye etmiştir.

Deprem anında salavat getirmek doğru mu?

deprem olurken salavat getirmeli miyim

Deprem sırasında ya da sonrasında salavat getirmek kişinin ruhunu sakinleştirebilir ve Allah’a olan bağlantısını güçlendirebilir. Ancak, deprem anında öncelikli olarak fiziksel güvenliği sağlamak için gerekli önlemlerin alınması esastır. Salavat getirme fiziksel tedbirler alındıktan sonra yapılabilir.

Deprem için hangi zikir çekilir?

depremde hangi esmalar okunur

Deprem sırasında veya herhangi bir korku ve tehlike anında önleminizi aldıktan sonra aşağıdaki zikirleri çebilirsiniz;

– ” Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm ” Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. O’na güvendim ve O, büyük arşın Rabbidir” anlamına gelir.
– ” Estağfirullah ” “Allah’tan bağışlama dilerim” anlamına gelir.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz