İslam’da Dini Hikayeler, Kıssadan Hisse ve Örnek Hikayeler

0

Dini hikaye, dini temaları ve öğretileri içeren bir anlatı türüdür. Dini hikayeler, ahlaki değerleri aktarmak, inançları pekiştirmek veya insanlara ilham vermek amacıyla kullanılır. Bu hikayeler, insanlar arasında ortak bir anlayışı teşvik etmek ve manevi bir mesaj iletmek için kullanılmaktadır.

İslam’da Dini Hikayenin Önemi

İslam’da dini hikayenin önemi büyüktür. Bu hikayeler, peygamberlerin yaşamları, İslam tarihindeki olaylar ve ahlaki mesajlar gibi çeşitli konuları kapsamaktadır. Dini hikayeler, inananlara İslam’ın öğretilerini anlama, değerlerini içselleştirme ve uygulama konusunda rehberlik etmektedir. Bu hikayeler, ahlaki değerleri, sabrı, adaleti, merhameti, sadakati ve başka birçok erdemi anlatarak insanların günlük hayatta doğru seçimler yapmalarına yardımcı oluyor.

Dini hikayeler, inançları pekiştirir ve İslam’ın temel prensiplerini hatırlatır. İslam peygamberlerinin yaşam hikayeleri, inananlara ilham verir ve onları daha derin bir anlayışa yönlenmesini sağlamaktadır. Bu hikayeler, İslam’ın evrensel mesajlarını aktarırken, geçmişteki toplumların hatalarından ders çıkarmayı teşvik ediyor.

Dini Hikaye Örnekleri

İslam’da birçok dini hikaye bulunmaktadır. İşte bazı dini hikayelerin isimleri ise şu şekilde;

Hz. Adem ve Havva’nın Hikayesi

hz adem ve havvanın hikayesi
hz adem ve havvanın hikayesi

Cenabı Allah, Hz. Adem’i yaratma niyetini meleklere bildirdiğinde, melekler, yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek bir varlık yaratma hakkında endişelerini dile getirdiler. Ancak Allah, meleklere Adem’in yeryüzünde bir halife olacağını ve onun, meleklerin bilmediği şeyleri bileceğini söyledi. Hz. Adem, topraktan yaratıldı ve Allah, ona hayat vererek ruhundan üfledi. Ardından Allah, Adem’e tüm isimleri öğretti ve meleklere bu isimleri saymalarını söyledi. Melekler, bu isimleri bilemezken, Hz. Adem Allah’ın öğrettiği tüm isimleri saydı.

Allah, meleklere Adem’e secde etmelerini emretti. Tüm melekler secde etti, ancak İblis bu emre karşı çıktı ve kibirlendi. İblis, kendini ateşten ve Adem’i topraktan yaratıldığı için üstün gördüğünü belirtti. Bu itaatsizlik nedeniyle İblis, Allah’ın rahmetinden kovuldu.

Allah, Hz. Adem ve Havva’yı cennete yerleştirdi ve cennetteki her şeyin kendilerine serbest olduğunu, ancak belirli bir ağaçtan yememeleri gerektiğini belirtti. İblis, Adem ve Havva’yı kandırarak onlara bu yasak ağacın meyvesinden yemelerini sağladı. Bunun sonucunda, Hz. Adem ve Havva’nın üzerlerini örtmeleri için cennetten yapraklarla giysiler yapmaları gerekti.

Hz. Adem ve Havva’nın bu yasağı ihlal etmelerinin ardından Allah, onları yeryüzüne indirdi. Ancak Allah, onlara tövbe yollarını gösterdi ve Hz. Adem’e öğretilen dualarla tövbe etmesi için rehberlik etti. Hz. Adem, yeryüzünde Allah’ın ilk peygamberi oldu. O, çocuklarına ve soyuna doğru yolu gösterdi ve onlara ibadet etmeyi öğretti.

Hz. Nuh’un Gemisi Hikayesi

hz nuhun gemisi hikayesi
hz nuhun gemisi hikayesi

Hz. Nuh, insanlara Allah’ın birliğini ve doğru yolu göstermek için gönderilen bir peygamberdir. Ancak insanlar onun tebliğlerini reddetti ve çoğunlukla ona karşı geldi. Nuh, insanlara yıllarca tebliğde bulundu, fakat sadece birkaçı ona iman etti. Onlar, putlara tapmaya devam ettiler ve Allah’ın emirlerinden sapmaya devam ettiler.

Allah, Hz. Nuh’a büyük bir tufanın yaklaşmakta olduğunu bildirdi. Nuh’a, gemi yapması ve gemiye her türden canlıdan birer çift alması emredildi. Ayrıca ona, inkarcı olmayan tüm inananları gemiye alması söylendi. Hz. Nuh, Allah’ın emirlerine uyarak gemiyi tamamladı. Gemiye inananlar ve her türden hayvanlardan birer çift alındı. Ardından gökten şiddetli yağmurlar başladı ve yeryüzündeki sular yükseldi. Tufan, inkarcıları sular altında bıraktı.

Suların yükselmesinden sonra bir süre geçti ve en sonunda tufan sona erdi. Gemi, Cudi Dağı’na oturdu. Allah’ın emriyle sular çekilmeye başladı ve yeryüzü yeniden kuruldu. Tufanın ardından Hz. Nuh ve gemidekiler karaya çıktı. Onlar, Allah’ın kılavuzluğunda yeni bir yaşam kurarak, yeryüzünde adalet ve iyilikle yaşamaya başladılar.

Hz Nuh gemisinde kimler vardı?

Hz. Nuh’un gemisinde, ona inanarak Allah’ın emirlerine uyan insanlar bulunmaktaydı. Hz. Nuh, Allah’ın emriyle gemisine her hayvan türünden bir çift alarak tufandan kurtarmıştır. Bu, dünya üzerindeki canlı türlerinin yok olmaması ve tufandan sonra dünyanın yeniden canlanabilmesi için yapılmıştır. Gemide ayrıca çeşitli kuş ve diğer canlı türleri de bulunmaktaydı.

Hz Nuh gemide kaç yıl kaldı?

Nuh’un Gemisi anlatısına göre, gemi 150 gün boyunca devam eden Büyük Tufan süresince suda kaldı ve suların çekilmesi ile beraber Ağrı Dağı’na oturdu.

Nuh Tufanı ne kadar sürdü?

Tevrat’ta Nuh Tufanı’nın 40 gün ve 40 gece sürdüğü ifade edilir. Bu bilgi, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi diğer semavi dinlerin kutsal metinlerinde de yer bulmuştur.

Hz. İbrahim’in Oğluyla Sınavı Hikayesi

hz ibrahimin oğluyla olan sınavının hikayesi
hz ibrahimin oğluyla olan sınavının hikayesi

Hz. İbrahim, rüyasında oğlunu kurban ettiğini görmüştür. İslam alimlerine göre bu rüya, Allah tarafından bir emir olarak görülüyor. Çünkü peygamberlerin rüyaları vahiy niteliğindedir.

Hz. İbrahim, rüyasını oğluna yani Hz. İsmail’e anlatır ve onun düşüncesini sorar. Oğlu, “Baba, seni emrolunduğu gibi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.” şeklinde cevap verir. Hz. İbrahim, oğlunu kurban etmek üzere hazırlanırken şeytan ona yaklaşır ve onu bu eylemden caydırmaya çalışır. Ancak Hz. İbrahim, şeytanı taşlayarak onun etkisinden uzaklaşır.

Hz. İbrahim bıçağı oğlunun boynuna getirdiğinde, Allah onu bu eylemi gerçekleştirmekten alıkoyar. Allah, İbrahim’in bu fedakârlığına büyük bir kurbanlık koç göndererek, oğlunun yerine koçu kurban etmesini sağlar. Bu olay, Hz. İbrahim’in Allah’a olan derin inancını, itaatini ve teslimiyetini gösterir. Aynı zamanda Allah’ın merhametini, adaletini ve kullarına olan sevgisini de yansıtır. Hz. İbrahim, bu sınavı başarıyla geçer ve Allah’ın emirlerine ne kadar bağlı olduğunu kanıtlar. İslamiyette bu olay Kurban Bayramı olarak kutlanıyor.

Hz. Musa ve Firavun Hikayesi

hz musa ve firavunun hikayesi
hz musa ve firavunun hikayesi

Mısır’da hüküm süren Firavun, İsrailoğulları üzerinde büyük bir zulüm uygulamaktaydı. Bir kahin, Firavun’a, İsrailoğulları arasında doğacak bir çocuğun onun saltanatını yıkacağını söyledi. Bunun üzerine Firavun, İsrailoğulları’ndan doğan erkek çocukların öldürülmesi emrini verdi. Hz. Musa, bu zulüm döneminde doğdu. Annesi, onu korumak için onu bir sepete koydu ve Nil Nehri’ne bıraktı. Allah ona, çocuğunun geri döneceği ve peygamber olacağı konusunda ilhamda bulundu. Sepet, Firavun’un sarayına sürüklendi ve oradaki insanlar tarafından bulundu. Firavun’un eşi, Hz. Musa’ya merhamet gösterdi ve onu büyütmeleri için Firavun’u ikna etti. İronik bir şekilde, Hz. Musa, Firavun’un zulmünden kaçarak doğrudan onun sarayında büyüdü.

Genç bir adam olduğunda, Hz. Musa, bir Mısırlı ile İsrailoğulları’ndan birini kavga ederken gördü. Mısırlı’yı korumak için müdahale etti ve onu öldürdü. Bu eylem, Firavun’un öğrenmesiyle Hz. Musa’nın hayatı tehlikeye girdi ve Mısır’dan kaçması gerekti. Hz. Musa, Madyan bölgesine sığındı ve orada bir süre kaldı. Dönüş yolunda, Allah’ın emriyle Tur Dağı’nda bir ağacın yanında parlak bir ışık gördü. Bu, Allah ile ilk konuşmasıydı ve ona peygamberlik görevi verildi. Ayrıca asası, mucizeler gerçekleştirmek için bir araç olarak verildi.

Allah, Hz. Musa’ya ve kardeşi Hz. Harun’a Firavun’a dönme ve İsrailoğulları’nı özgür bırakma emri verdi. Firavun, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Allah, Mısır’a çeşitli belalar gönderdi. Ancak Firavun inatla İsrailoğulları’nı serbest bırakmadı. Firavun sonunda İsrailoğulları’nı serbest bıraktı ama onları takip etmeye karar verdi. Hz. Musa ve İsrailoğulları, Kızıl Deniz’e vardığında, Hz. Musa’nın asasıyla deniz ikiye ayrıldı ve onlar güvenli bir şekilde geçtiler. Firavun ve ordusu denizi geçmeye çalışırken sular geri geldi ve hepsi boğuldu. Hz. Musa, İsrailoğulları’na Allah’ın emirlerini getirdi ve onları tevhid inancına çağırdı. Ancak, onunla birlikte olan bazı insanlar bu emirlere baş kaldırdı ve sapıttılar.

Kuran Firavun hakkında ne diyor?

Kur’an-ı Kerim’de, Firavun’un kibrini ve ilahlık iddiasını dile getiren ayetler bulunmaktadır. Firavun, kendi halkına hitaben “Ben sizin en yüce rabbinizim” (Nazi’at Suresi, 24. Ayet) şeklinde ifadeler kullanarak, kendisini bir tanrı olarak göstermeye çalışır. Firavun, Musa (a.s) tarafından getirilen mucizelere ve uyarılara rağmen inkarcı tutumunu sürdürür. Sonunda, Kızıldeniz’de ordusuyla birlikte sulara gömülerek helak olur.

Hz. Yusuf’un Kuyu Hikayesi

hz yusuf kuyu hikayesi
hz yusuf kuyu hikayesi

Hikaye, Yusuf’un genç bir çocukken gördüğü rüya ile başlar. On bir yıldızın, güneşin ve ayın kendisine secde ettiğini görmüştür. Babası Hz. Yakub’a bu rüyayı anlattığında, babası onu rüyasını kardeşlerine anlatmaması konusunda uyarır çünkü bu rüya, onun gelecekteki yüksek konumunu işaret etmektedir.

Yusuf, babası Yakub’un gözünde diğer kardeşlerinden daha sevgiliydi. Bu, onun diğer kardeşleri tarafından kıskanılmasına neden oldu. Kıskançlık duyguları o kadar yoğunlaştı ki, onu öldürmeyi veya bir şekilde ortadan kaldırmayı düşündüler. Kardeşleri, Yusuf’u bir süreliğine yanlarına almak için babalarından izin istediler. Planları, onu bir kuyuya atmak ve orada terk etmekti. Babalarının izniyle onu alıp götürdüler ve planladıkları gibi onu kuyuya attılar. Sonrasında babalarına, Yusuf’un bir kurt tarafından yendiğine dair uydurma bir hikaye anlattılar ve onun gömleğine yalan olarak dökülmüş kan gösterdiler.

Yusuf kuyuda iken, oradan geçen bir kafile onu buldu. Onu köle olarak satın almak isteyenlere sattılar. Bu şekilde, Yusuf Mısır’a getirildi ve orada Züleyha’nın kocası olan Mısır’ın azizine köle olarak satıldı. Mısır’da, Yusuf’un hayatı bir dizi imtihanla devam eder. Züleyha’nın ona olan ilgisi, hapse atılması ve sonrasında rüyaları yorumlama yeteneği sayesinde Mısır’da önemli bir konuma gelmesi bu imtihanlardan bazılarıdır.

Hz. Yusuf atıldığı kuyu nerede?

Bi’r-i Yûsuf, Hz. Yusuf’un kıskanç kardeşleri tarafından atıldığı kuyunun adı olarak bilinir. Bu kuyunun tam olarak nerede olduğu konusunda farklı rivayetler ve iddialar bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Bi’r-i Yûsuf, Ürdün civarında bir yerde bulunmaktadır. Bazı rivayetlere göre, kuyu içerisinde suyun yanı sıra yılan, akrep gibi haşaratlar da bulunmaktaydı. Diğer bazı rivayetlerde ise kuyunun, her türlü haşarat ve vahşi hayvanın yaşadığı kör bir kuyu olduğu ifade edilir. Ancak, bu rivayetlerin ortak noktası, Hz. Yusuf’un bu kuyuya atıldığında, içerideki yılan, akrep, haşarat ve diğer vahşi hayvanlardan hiçbirinin ona zarar vermediği şeklindedir.

Hz. Yusuf kuyuda ne kadar süre kaldı?

Hz. Yusuf kuyuda yaklaşık üç gün kalmıştır. Hz. Yusuf’un kuyuda kaldığı süre boyunca esma-i hüsna okuduğu belirtilmektedir.

Hz. Dâvûd ve Câlût hikayesi

hz davut ve calut hikayesi
hz davut ve calut hikayesi

İsrailoğulları, Allah’a bir kral göndermesi için dua etti. Allah onlara Talut’u kral olarak verdi. Ancak bazıları Talut’un kral olmasından hoşnut değildi çünkü o, zengin ve soylu bir aileden gelmiyordu. Talut, İsrailoğulları’na bir test yaparak onların gerçekten savaşmak isteyip istemediğini görmek istedi. Bir nehrin yanından geçerken, ordusuna su içmemelerini emretti, ancak çoğu bu emre uymadı. Sadece az bir kısmı emre uydu ve savaşmak için seçildi.

Câlût’un ordusunda devasa bir savaşçı olan Câlût vardı. İsrailoğulları ondan korkuyordu. Genç Dâvûd, Allah’ın adıyla Câlût’a meydan okudu. Bir sapan ve birkaç taşla donanmış olan Dâvûd, Câlût’u alnından vurarak onu öldürdü ve İsrailoğulları zafer kazandı. Dâvûd’un bu zaferi ona hem İsrailoğulları arasında büyük bir saygı kazandırdı hem de Allah tarafından peygamberlik ve hükümranlık yeteneği verildi. Ayrıca, Dâvûd’a Zebur indirildi.

Süleyman Aleyhisselam’ın Özel Güçleri Hikayesi

süleyman peygamberin cinlerle ilgili öze güçleriyle ilgili hikayesi
süleyman peygamberin cinlerle ilgili öze güçleriyle ilgili hikayesi

Hz. Süleyman, Hz. Dâvûd’un oğludur. Babası vefat ettikten sonra krallığın başına geçer. Allah, ona geniş bir hükümranlık, bilgelik ve peygamberlik verir. Hz. Süleyman’a verilen özel yetenekler arasında rüzgarları kontrol edebilme, cinleri emri altında bulundurabilme ve hayvanlarla konuşabilme yetenekleri vardır.

Kur’an’da Hz. Süleyman’ın bir karınca kolonisini dinlediği bir an anlatılır. Karıncaların onun ve ordusunun üzerlerine basmaması için diğer karıncalara uyarıda bulunduğunu duyar ve bu olay karşısında Allah’a şükreder. Hz. Süleyman’ın emri altında çalışan cinler vardı. Bu cinler onun için büyük yapılar inşa eder, denizlerde dalarak hazineler çıkarır ve diğer işlerde bulunurlardı. Ayrıca Allah, Hz. Süleyman’a rüzgarları kontrol etme yeteneği vermiştir. Bu sayede rüzgarları dilediği yöne yönlendirerek hızlı bir şekilde seyahat edebilirdi.

Saba Krallığı’nın kraliçesi olan Belkıs, Hz. Süleyman’ın ününü duyar. Hz. Süleyman ona bir mektup gönderir ve tevhidi (Allah’ın birliğini) kabul etmesi için çağrıda bulunur. Sonunda Belkıs, Hz. Süleyman’ın hükümet merkezine gelir ve Allah’ın birliğini kabul eder.

Hz. Süleyman’ın ölüm hikayesi de oldukça ilginçtir. O, ölümünü bir direğe yaslanarak beklerken cinler onun için çalışmaya devam ederler. Ancak bir kurduğun, o direği yemesiyle Hz. Süleyman’ın cansız bedeni yere düşer. Bu olay, cinlerin gaybı bilmediklerini gösterir.

Hz Süleyman Mührü üzerinde ne yazıyor?

Süleyman mührü üzerinde İsm-i Azam duası yazmaktadır.

Hz. Yunus ve Balığın Hikayesi

hz yunus balık hikayesi
hz yunus balık hikayesi

Hz. Yunus, Asur İmparatorluğu’nun bir şehri olan Ninova’ya peygamber olarak gönderildi. Ancak şehir halkı, onun tebliğine kulak asmayarak onun getirdiği mesajı reddetti. Şehir halkının ısrarla inkarcı bir tutum sergilemesi üzerine Hz. Yunus, onlara Allah’ın azabını bekleyerek şehrinden ayrıldı.

Hz. Yunus, şehrinden ayrıldıktan sonra bir gemiye bindi. Ancak denizde büyük bir fırtına çıktı. Gemi sakinleri, fırtınanın tanrıların birinin öfkesi sonucu meydana geldiğine inanıyorlardı ve gemiden birini atarak tanrıları yatıştırmaya karar verdiler. Kura çekildiğinde kuranın Hz. Yunus’a isabet ettiği görüldü. Hz. Yunus, gemiden atıldı ve denizde bir balık tarafından yutuldu. O, balığın karnında karanlıkta kaldı. Bu süre zarfında tevbe ederek Allah’a yönelik içten dua ve yakarışlarda bulundu: “Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minez-zâlimîn.” (Sen’den başka ilah yoktur. Sen ne yücesin! Gerçekten ben zalimlerden oldum.)

Hz. Yunus’un içten tevbesi ve duası üzerine Allah, ona merhamet etti. Balık, Hz. Yunus’u karaya bıraktı. Hz. Yunus, zayıf ve bitkin bir haldeydi. Allah, ona bir kabak ağacı bitirerek onunla hem bedenini korudu hem de ona gıda sağladı. Hz. Yunus, güç topladıktan sonra Ninova’ya geri döndü ve şehrin halkını tekrar İslam’a davet etti. Bu sefer, halk onun getirdiği mesajı kabul etti ve iman etti.

Dini Hikaye Okuma Ve Dinleme Adabı

İslam’da dini hikaye okuma ve dinleme adabı, dini metinlere saygı göstermeyi ve anlamlarını anlamayı içermektedir.  Dini hikayeleri okurken veya dinlerken, niyetinizi Allah’ın rızasını kazanmak ve manevi bir kazanç elde etmek olarak belirlenmelidir. Herhangi dini metin veya hikaye okurken veya dinlerken temiz olmak önemlidir. Abdestli olmak veya temiz bir şekilde hazırlanmak, bu tür etkinliklere daha saygılı yaklaşmanızı sağlayacaktır. Okurken veya dinlerken zihninizi ve kalbinizi hikayeye odaklamaya çalışın. Saygıyla dinlemek veya okumak, hikayenin anlamını ve mesajını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Sesli olarak okurken veya dinlerken uygun bir ses tonu ve hızı kullanmak önemlidir. Dini hikayelerin içerdiği öğretileri anlamaya çalışın. Metaforlar, semboller ve alegoriler gibi anlatım biçimlerini anlamak, hikayenin derinliğini kavramanıza yardımcı olur. Okuduğunuz veya dinlediğiniz dini hikayelerin öğretilerini günlük hayatınıza uygulamaya çalışın. İyi ahlak, sabır, merhamet gibi değerleri güçlendirmek için hikayelerden aldığınız dersleri hayatınıza adapte etmek önemlidir.

Dini hikayelere saygı büyük önem taşımaktadır. İslam dini, Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra peygamberlerin hayatları ve İslam tarihindeki olaylar gibi çeşitli dini hikayeleri de içermektedir. Bu hikayeler, İslam’ın öğretilerini anlatırken ahlaki ve dini mesajlar taşır. Müslümanlar, bu hikayeleri ciddiyetle dinler ve üzerinde derin düşünce yapmalıdır. Hikayelerin öğretici ve ilham verici niteliği, İslam toplumunda dini bilgiyi ve anlayışı pekiştirmeye yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla İslam toplumunda dini hikayelere büyük bir saygı gösterilmesi gereklidir.

Dini Hikaye Anlatan Kişi Nelere Dikkat Etmeli?

  • Doğruluk, dini hikayeleri anlatırken doğru bilgilere dayanmanız önemlidir. Yanlış veya yanıltıcı bilgiler vermekten kaçınılmalı.
  • İnsanların inançlarına ve değerlerine saygı duymak önemlidir.
  • Amacınız dini değerleri aktarmak ve insanları motive etmek olmalıdır.
  • Karmaşık terimleri veya dil kullanımını sadeleştirerek, dinleyicilerin kolayca anlamalarını sağlanmalıdır.
  • Hikayeleri desteklemek için uygun örnekler kullanabilirsiniz. Bu, dinleyicilerin hikayeleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.
  • Hikayeleri anlatırken dinleyicilerin yaş, kültür veya inanç farklılıklarını dikkate alınmalı. kitleye uygun bir dil ve anlatım tarzı seçmeye çalışmalıdır.
  • Hikayeleri anlatırken dini mesajları vurgulamalı ve öğretici olmaya çalışmalı. İnsanlara değerli bir ders veya düşünce vermek önemlidir.

Dini Hikaye Okumak ve Anlatmak Sevap Mıdır?

Dini hikayeler, genellikle peygamberlerin hayatlarından, sahabelerin yaşadığı olaylardan veya İslam’ın öğretilerini pekiştirmek için anlatılan kıssalardan oluşur. Bu hikayeler, dinin temel prensiplerini, değerlerini ve ahlaki öğretilerini aktarmak için oldukça değerlidir. İslam, bilgiyi başkalarına aktarmanın ve insanları hayra davet etmenin önemini vurgular. Dini hikayelerle bu tebliğ ve irşad görevini yerine getirmek, dinleyenlerin kalplerine hitap edebilir ve onların İslam’ı daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. İslam, bilgiyi başkalarına aktarmanın ve insanları hayra davet etmenin önemini vurgular. Dini hikayelerle bu tebliğ ve irşad görevini yerine getirmek, dinleyenlerin kalplerine hitap edebilir ve onların İslam’ı daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Önemli olan burada iyi niyet, hikayelerden ders çıkarma ve öğretileri hayatımıza entegre etmektir. Bu yolla yapılan niyetler elbette sevaptır.

Dini Hikayeler ile ilgili Hadis Var Mıdır?

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur, ” Birbirinize hikayeler anlatın, çünkü hikaye, öğüdün en güzelidir.” (Tirmizi) ve ayrıca Hz. Ali şöyle demiştir: ” Hikâyelerle insanlara hitap edin. Çünkü hikayeler, öğüt vermenin en tatlı yoludur.” (İbn Ebi Şeybe)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz